Từ khóa :TRUONG DAI HOC QUOC GIA

Ấm áp lễ trao học bổng Thakral – In Sewa

Ấm áp lễ trao học bổng Thakral – In Sewa

Học bổng Thakral – In Sewa có giá trị tinh thần lớn, là phần thưởng khích lệ cũng như giúp đỡ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn yên tâm học tập.

Văn hóa & Nghệ thuật

02/03/2016