L’OFFICIEL Việt Nam số 57

XUẤT BẢN NGÀY 19/03/2020

COVER

Creative Director A lex Fox

Photographer iris

model Vương Thiên An

Makeup Xi Quan Lê

St ylist Nhật Thiện

St ylist Assistant Trường Sơn,yang mi ra

costume Duy anh

 


CÁC SỐ TRƯỚC